با اجراي عمليات نصب ترانس 125 مگاولت آمپري پست 230 كيلوولت لابن در استان لرستان ضمن افزايش ظرفيت پست مذكور ، شاخصهاي بهره برداري و قابليت مانور اين ايستگاه نيز ارتقاء مي يابد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo