بخش خصوصي انتظار دارد از بدنه اجرايي دولت يک صداي واحد بشنود تا اعتمادش به سرمايه‌گذاري‌هایی که قرار است انجام دهد، افزايش يابد و اطمينان يابد که سرمايه وي به خطر نمي‌افتد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo