به گزارش برق نیوز، سيروس وطنخواه افزود:تصويب سند ملي توسعه دانش بنيان انرژي‌هاي تجديد پذيراز مهمترين رويدادهاي اين ستاد است، البته هنوز اين سند توسط رئيس جمهوري ابلاغ نشده است و درحال پيگيري براي تحقق اين امر و اجرايي شدن هرچه سريع‌تر اين سند در سال جاري هستيم.

وي افزود: در سند نگاه به صنعت، كسب و كار و توسعه فناوري‌هاي تجديد پذير به شكل جامعي در نظر گرفته شده و اهداف كلان و روشني درحوزه نيروگاه‌هاي برق وحرارت تجديدپذيربه عنوان راهبردي ملي براي تحقق تمهيد شده است.

وي بيان كرد: عرضه صنعتي سوخت هاي زيستي درسبد سوخت كشور، دستيابي به جايگاه نخست منطقه در توليدات علمي و فناورانه، افزايش ميزان بومي سازي تجهيزات انرژي هاي تجديد پذير و پشتيباني و حمايت از برند ملي از ديگر اهداف كلان اين سند است.

*** چشم انداز سند ملي توسعه دانش بنيان انرژي‌هاي تجديد پذير
وي درباره چشم انداز اين سند ملي در راستاي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير كشور تا سال 1404 گفت: در اين سند چشم‌اندازهايي همچون تامين انرژي معادل سه درصد از عرضه انرژي اوليه كشور، كسب جايگاه نخست منطقه در عرصه علم و فناوري حوزه تجديدپذير، ارتقاء توان توليد صنعتي بومي و رقابتي انرژي‌هاي تجديدپذيراولويت‌دار و برخورداري از فضاي كسب و كار پايدار و رقابتي با رويكرد صادراتي ترسيم شده است.

دبيرستاد توسعه فناوري انرژي‌هاي تجديد پذير معاونت علمي اظهاركرد: در واقع اين سند نقطه عطفي براي فعاليت‌هاي ستاد و اهداف آن بوده و مشخص مي‌كند كه ستاد توسعه فناوري انرژي‌هاي تجديدپذير نهادي فرادستگاهي است كه نه به صورت موازي بلكه با همكاري و حضور نهادهايي همچون وزارت نيرو و نفت فعاليت مي‌كند.

*** ايجاد تامين مالي پايدار به عنوان پشتوانه براي حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير
وطنخواه تبيين،اغناسازي و ترويج ضرورت توسعه انرژي‌هاي تجديد پذير در كشور را يكي از برنامه‌هاي ستاد در سال جاري دانست و بيان كرد: در اين راستا برنامه‌هايي را در ستاد درنظر داريم تا تحريك تقاضا و كمك به ايجاد بازار فناوري‌هاي تجديدپذير انجام شود، زيرا يكي از چالش‌هاي روبروي فعالان اين حوزه نبود بازار مناسب براي عرضه و فعاليت است. ايجاد تامين مالي پايدار به عنوان پشتوانه براي حوزه تجديدپذير ديگر برنامه ستاد است تا بر اساس آن منابع بخش خصوصي در اين حوزه جهت دهي شود.
وي بيان كرد: كشور ما به لحاظ ذخاير نفتي و گاز در دنيا جايگاه نخست را دارا است و از سوي ديگر در حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير نيز داراي پتانسيل‌هاي بسياري است، ايران كشوري با بيش از 300 روز آفتابي است، در حوزه انرژي بادي نيز مناطق بادخيز خوبي دركشور وجود دارد همچنين وجود مناطق پايدارزمين گرمايي و سواحل جنوبي و شمالي ايران را مستعد استفاده از انرژي‌ موج مي‌كند.
وي افزود: اين موارد موهبت‌هايي است كه بسياري از كشورها از آن بي بهره اند بنابراين بايد در مسير استفاده از انرژي‌هاي تجديد پذير در سبد سوختي كشور قرار گيريم.

*** ايجاد تعادلي منطقي بين بخش‌هاي مختلف انرژي‌هاي تجديدپذير
دبيرستاد توسعه فناوري انرژي‌هاي تجديد پذيرمعاونت علمي نگاه و ايجاد تعادل منطقي بين بخش‌هاي مختلف انرژي‌هاي تجديدپذير(خورشيدي، بادي، زمين گرمايي، آبي، زيست توده و پيل سوختي) را در فعاليت‌هاي ستاد مبنا برشمرد و گفت: هر بخش از اين انرژي‌ها كاركرد و اهميت خود را دارا است و در سبد انرژي كشور بايد سهمي متناسب را براي هر بخش اختصاص دهيم، درستاد دربرخي‌ها از اين بخش‌ها همچون خورشيدي و بادي فعاليت‌هاي چشمگيري انجام شده هدف ما اين است تا حوزه‌هايي كه فعاليت كمتر بوده را رشد دهيم.

وطنخواه بيان كرد: سال گذشته سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه توسط مقام معظم رهبري اعلام شد كه بند 13 آن بر ‘ افزايش سهم انرژي‌هاي تجديدپذيرونوين وگسترش نيروگاه‌هاي پراكنده وكوچك‌ مقياس’ تاكيد دارد، همچنين در سياست‌هاي محيط زيست كه توسط ايشان ابلاغ شد نيز سياست‌هاي تكميل كننده در اين حوزه بيان شده است، بنابراين مديريت سبد انرژي در كشور مبحث مهمي است كه بايد به آن پرداخته شود.

*** اقتصاد و توسعه فناوري دو چالش حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير
وي گفت: در نگاه كلي اقتصاد و توسعه فناوري دو چالش مهم در حوزه انرژي‌هاي تجديدپذيرهستند كه بايد مورد توجه قرار گيرند، درحال حاضر تمام هزينه‌هاي توليد برق دركشور با حمايت دولت انجام مي‌شود و پيش‌بيني مي‌شود كه در سال‌هاي آتي عرضه و تقاضاي انرژي در كشور برابر شود كه اين مسئله بحران براي كشور محسوب شده كه توسعه و استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذيرراهكاري براي اين مسئله است.
وطنخواه ادامه داد: با وجود پتانسيل‌هاي خوبي كه در حوزه انرژي‌هاي تجديد پذير در كشور وجود دارد، در حال حاضر كمتر از 300 مگاوات برق تجديد پذير دركشور توليد مي‌شود كه رقم كمي است، در واقع انرژي هاي تجديد پذير با تنوع بخشي به سبد انرژي، افزايش امنيت توليد و توزيع انرژي، صيانت از ذخاير فسيلي، ايجاد فرصت هاي كسب و كار دانش بنيان، منافع بسياري براي كشور ايجاد مي كنند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo