اضافه شدن 442 مگاولت آمپر به ظرفيت پست‌هاي انتقال و افزايش 80 كيلومتر طول شبكه فوق توزيع در استان فارس و بوشهر حاصل اجراي موفق پروژه‌هاي برق‌رساني توسط برق فارس است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo