با توجه به تكليف شركت توانير مبني بر انجام خودارزيابي با استفاده از مدل تعالي سازماني EFQM، استقرار نظام خودارزيابي در سطح شركت با استفاده از روش پرسشنامه، در نيمه دوم سال جاري انجام شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo