دومین رئیس سازمان انرژی اتمی تاریخ ایران گفت: احداث نیروگاه اراک را یکی از بزرگترین اشتباهات مدیران هسته ای کشور می داند. ما نیروگاه اراک را برای استفاده های کوچک تر مد نظر داشتیم که با گسترده تر کردن بی موردش باعث شدیم مشکلاتی پیش آید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo