مهندس ;رحیم حیدری نظر; کارشناس ارشد مدیریت پایش و کنترل لحظه ای شرکت مدیریت شبکه برق ایران موفق به اختراع روش نوین ;اندازه گیری میدان الکتریکی و مغناطیسی ناشی از سیم پیچ ترانسفورماتورهای فشار قوی در داخل و نزدیک بدنه آن برای تشخیص جابجایی محوری سیم پیچ آنها; شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo