بهينه سازي توليد انرژي در يک سيستم فتوولتائيک بمنظور عملکرد سلولهاي PV در جهت نقطه ماکزيمم توان متناظر با ماکزيمم بازده، ضروري است. ازآنجاييکه نقطه ماکزيمم توان براساس تابش و دماي سلول تغيير مي کند، مناسب ترين روش براي رديابي نقطه حداکثر توان بايد بکار گرفته شود که به عنوان رديابي ماکزيمم توان شناخته مي شود. در اينجا روشي که اختلال و مشاهده ناميده مي شود، مطرح شده است.

اجراي اين روش آسان و هزينه آن پايين است. وقتي که شرايط جوي ثابت است و يا به آهستگي تغيير مي کند، روش اختلال و مشاهده در حوالي نقطه ماکزيمم توان نوسان مي کند.

 اما وقتي که شرايط جوي به سرعت تغيير مي کند، اين روش در رديابي نقطه ماکزيمم توان موفق نيست و مقدار زيادي از انرژي در دسترس را هدر مي دهد. يک روش اختلال و مشاهده تطبيقي در اين مقاله پيشنهاد شده است که در مقايسه با روش اختلال و مشاهده پاسخ ديناميکي سريعتري دارد و پايداري را نيز بهبود داده است.

الگوريتم MPP تنظيم شده و اعتبار آن بوسيله شبيه سازي هاي عددي و آزمايش تأييد شده است، که اثربخشي روش را تصديق مي کند. بازده اين روش حدود 699 و زمان همگريي ms 1مي باشد. به منظورشبيه سازي روش مورد مطالعه از نرم افزار MATLABSIMULINK استفاده شده است.

 The optimisation of energy generation in a photovoltaic system is necessary to let the PV cells operate at the maximum power point corresponding to the maximum efficiency. since the MPP varies, based on the irradiance and cell temperature, appropriate algorithm must be utilised to track the MPP. This is known as maximum power point tarcking. Different MPP algorithms, each with its own specific performance, have been proposed in this literature.

 A so-called perturb and observe method is considered here. This method is widely diffused because of its low-cost and ease of implementation. When atmospheric condition are constant or change slowly, the PO method oscillates close to MPP.

However, when this change rapidly, this method fails to track MPP and gives rise to a waste of part of the available energy. An adaptive PO method is proposed in this study that has faster dynamics and improved stability compared to the traditional PO. The MPPT algorithm was set up and validated by means of numerical simulations and experimental tests, confirming the effectiveness of the method. Simulation is performed using MatlabSimulink.

به گزارش برق نیوز، این
مقاله در سی امین کنفرانس بین المللی برق در تاریخ 2 تا4 آذرماه 94 ارائه شده است.
برای دانلود فایل پی دی اف
pdf این
مقاله روی لینک زیر کلیک نمایید
:

ارائه روش اختلال و مشاهده تطبيقي جهت رديابي ماکزيمم توان سلولهاي خورشيدي

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo