سابا دریازدهمین نمایشگاه جانبی همایش ملی انرژی نتایج تعدادی ازپروژه های خود را درزمینه مدیریت مصرف انرژی درمعرض دیدعموم بازدیدکنندگان قرارداد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo