ارزيابي عملكرد بخش بهره برداري شركت توزيع برق استان سمنان با حضـور ارزيابـان منتخب شركت توانير، از مجموعه معاونت بهره برداري و مديريت هاي توزيع برق شهرستاني انجام شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo