در این مقاله رفتار دو نوع خطا با استفاده از دو توزيع آماري مختلف مدل شده است. کنترل کننده‌اي که براي اين سيستم در نظر گرفته شده است کنترل کننده تناسبي- انتگرالي- مشتق گير ( PID ) است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo