در راستای بهبود وضع معیشتی سیمبانان و سایر همکاران و با تشکیل 22 جلسه کارشناسی متعدد با شواری معاونین، تخصیص حق جذب برای همکاران شرکت مورد ارزیابی دقیق و کارشناسی قرار گرفت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo