یکی از کاربران برق نیوز: درصد بالای کارکندان از كارهاي منفي و نادرست ايشان ناراضي هستند و اين نارضايتي باعث بي انگيزگي كارمندان و از طرفي باعث لطمه به شركت و متقابلا باعث نارضايتي ارباب رجوع خواهد شد. اميدواریم مهندس صبوري باهوش تر از اين باشد و ملعبه دست ايشان نشود. برق نيوز اگر شما هم بدنبال شفاف سازي هستيد و وارد باندهاي اين دسته نيستيد؟ پس كافيست …

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo