برق در کنار اینکه مزایای زیادی دارد می تواند بسیار خطر ناک باشد مخصوصا زمانی که از آن غیر اصولی و غیر ایمن استفاده شود. تصاویری از این استفاده غیر اصولی و خطرناک در ذیل خبر آمده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo