مشاور مدير عامل توانير و مجري طرح هاي برق رساني روستايي كشور گفت: براي برقرساني به اين روستاها كه چهار روستا در حوزه شهرستان بردسير هستند بالغ بر 60ميليارد ريال هزينه شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo