مقايسه نوع سوخت مصرف نيروگاه‌ها در کشور از ابتداي سال جاري تاکنون در مقايسه با سال گذشته نشان مي دهد مصرف گاز 5 درصد افزايش یافته است. مصرف مازوت و گازوييل به ترتيب 3 و 2 درصد کاهش داشته است، که نشان دهنده حرکت نيروگاه هاي کشور به سمت مصرف سوخت هايی با آلایندگی کمتر است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo