کنفرانس شبکه های توزیع برق وارد بیستمین ویکمین سال برگذاری خود شده است و میزبان امسال این کنفرانس استان البرز و شرکت توزیع برق استان البرز میباشد. بخش توزیع برق کشور علاوه بر ویژگیهای ذاتی خودش ؛در بخش اقتصاد ی اش نیز پیچیدگیها ومشخصات ویژه ای دارد که اقتصاد کلیه ذینفعان پر توقع ومتنوع وپراکنده اش را تحت تاثیر قرار میدهد.دامنه این تاثیر به شدت متغییر وتابع مدل مدیریت اقتصادی این بخش است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo