تغییرات ساختاری توانیر که از سال گذشته شروع شده است به تازگی به تایید وزیر اقتصاد و دارایی که یکی از اعضای حقوقی مجمع عمومی می باشد رسیده است و مادرتخصصی توزیع نیروی برق یک گام به تشکیل نزدیکتر شده طوری که پیش بینی می شود به زودی این تغییرات به مرحله اجرایی برسد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo