امروز نامه ای با امضای وزیر نیرو در شبکه های مجازی انتشار گسترده یافت. نامه ای که از ایجاد سریع شرکت های مادرتخصصی توزیع و مادرتخصصی راهبری شبکه (انتقال)، لغو قراردادهای دو جانبه، واگذاری قطعی بهره برداری پستهای فوق توزیع به مادرتخصصی توزیع، واگذاری کلیه اپراتورهای قراردادی پست های فشار قوی به صورت حجمی و کان لم یکن شدن قرارداد کارکنان کار معین حکایت دارد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo