این کتاب مشتمل برهشت فصل و دربرگیرنده مطالبی ازجمله : مقدمه ای بر حوادث، خطرات برق،انواع برق گرفتگی و روش های پیشگیری ، ثبت و ضبط حوادث است که در ادامه به تعداد قابل توجهی از حوادث مستند نیز اشاره شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo