بیست هزارمین خبر در برق نیوز منتشر شد.ما گاها مجبور به حرکت روی خطوط قرمز و ورود به حاشیه های امنی صنعت برقی بودیم. دوران مونولوگ به سرآمده و مخاطبان در پی ساختارهای مبتنی بر دیالوگ ها و شنیده شدن هستند. برق نیوز بی پروا سعی در پرداختن به موضوعاتی داشت که تا پیش از این در این صنعت تابو به حساب می آمد. تغییرات جدیدی در راه است که به کلی برق نیوز را متحول می کند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo