مهندس عبدالرسول پیشاهنگ به عنوان معاون راهبری تولید و جمال آریایی به عنوان معاون تحقیقات ومنابع انسانی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی منصوب شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo