طی حکمی از سوی دکتر محمودرضا حقی فام معاونت هماهنگی توزیع توانیر، فرامرز سپری مدیریت دیسپاچینگ توزیع برق استان مازندران، به سمت مجری طرح کاربردی سازی GIS در بهره برداری توزیع شرکت توانیر منصوب شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo