طی ابلاغ های جداگانه ای از سوی آقای مهندس جمشید طالبی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان آقای مهندس محمد تقی مهدیزاده بعنوان مدیریت توزیع برق شهرستان رشت ، آقای مهندس کریم رحمتی بعنوان مدیر دفتر نظارت بر برق روستایی و آقای مهندس ابراهیم خشنود بعنوان مدیر امور توزیع برق یک رشت ، آقای مهندس عباس خلیلی زاده بعنوان سرپرست مدیریت توزیع برق شهرستان سیاهکل و آقای مهندس کلام ذوالفقاری بعنوان سرپرست مدیریت توزیع برق شهرستان ماسالمنصوب و مشغول به کار شدند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo