تعداد 24 دستگاه ترانسفورماتور معیوب توسط تکنسین های کارگاه ترانس شرکت توزیع برق اهواز بازسازی کامل و در جهت تقویت ولتاژ بخش هایی از امور برق منطقه پنج در تابستان سال جاری با صرفه جویی بیش از 4 میلیارد و پانصدمیلیون ریال وارد مدار و بهره برداری گردید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo