در اینفوگراف زیر تاثیر قرار گرفتن انسان در فواصل مختلف خطوط فشارقوی نشان داده شده است. قرار گرفتن در میدان مغناطیسی خطوط فشارقوی برق اثراتی مانند نوسانات قلبی، نارسایی در رشد، نوار مغزی غیرنرمال، سرطان و … را در پی دارد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo