مهندس مهرداد مدير كل دفتر پشتيباني فني و نظارت بر توليد شركت توليد نيروي برق حرارتي ضمن بازديد از نيروگاه خليج فارس در جريان نحوه انجام تعميرات نيمه اساسي واحد پنج قرار گرفتند

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo