به منظور تبيين و تعيين شاخص هاي اقتصاد مقاومتي در صنعت برق و نقش جوانان در اين عرصه، همايش نقش و جايگاه جوانان در تحقق اقتصاد مقاومتي در صنعت برق برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo