بحرینی گفت: با برنامه ریزی های انجام شده انشعابات بدهکاران تحت هرشرایطی قطع خواهدشد وعلاوه بر دریافت مطالبات، هزینه های قطع و وصل نیز از مشترکین اخذ خواهدشد.

وی افزود: اجرای پروژه های عمرانی و زیرساختی وهمچنین تعمیر ونگهداری شبکه هامستلزم دریافت مطالبات شرکت از مشترکین می باشد.

بحرینی اظهار داشت: میزان بدهی مشترکین برق به شرکت توزیع به مرز یکصدمیلیارد تومان رسیده که بعنوان یک معضل گریبانگیر شرکت شده است.
مهندس بحرینی در ادامه با توجه به این هدف وبر اساس مصوبات جلسات گفت: مقرر گردیده که هر مدیریت توزیع برق شهرستان علاوه بر دریافت 100 درصدی مصرف جاری می بایست 20 درصد از معوقات گذشته را نیز وصول نماید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo