یکی از خیرگزاری های ایران در مطلبی با عنوان ;بخش خصوصی برق شوکه از تشکیل شرکت مشترک ایرانی اروپایی; به این اقدام درست دولت و وزارت نیرو در ایجاد ارتباط با شرکت های خارجی تاخت و این حرکت را با بهره برداری از عباراتی همچون استفاده از توان داخل و … مورد انتقاد قرار داد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo