در اين مقاله مدلي براي طراحي بهينه سيستم ترکيبي انرژي تجديدپذير با هدف کمينه کردن ارزش خالص کنوني (NPV) هزينه‌ها ارائه شده است. مدل ارائه شده بر اساس دو متغير تصميم شامل کل سطح مجموعه‌ي پنل خورشيدي و کل سطح پوشانده شده توسط پره‌هاي توربين بادي در حال چرخش تعريف شده است. در مدل ارائه شده تاثير طرح‌هاي تشويقي در کاهش هزينه در سناريوهاي مختلف بررسي شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo