طي نشستي با حضور بازرسان ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي استان تهران و وزارت نيرو به بررسي اهم فعاليت ها و اقدامات شركت توزيع برق تهران بزرگ در اين زمينه پرداخته شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo