چکیده

این مطالعه به دنبال
برآورد میزان ظرفیت اقتصادی و، به تبع آن، محاسبة نرخ بهره ‏برداری از
ظرفیت اقتصادی در صنعت تولید برق در سال‏های 1350 ـ 1388 است. داده ‏های
مورد استفاده به صورت سری زمانی و مربوط به کلیة نیروگاه‏ های حرارتی تولید
برق کشور است. در این مطالعه با درنظرگرفتن قید همگنی از درجة صفر نسبت به
قیمت نهاده‏ ها، تابع تقاضای سرمایه استخراج و با روش OLS برآورد می‌شود و
از آن معادله ظرفیت اقتصادی تولید استخراج می‏‌شود. سپس، نرخ بهره ‏برداری
از ظرفیت اقتصادی از نسبت تولید واقعی به ظرفیت تولید اقتصادی برای صنعت
تولید برق ایران محاسبه می ‏شود.

سرانجام، با برآوردِ تابع نرخ بهره
‏برداری از ظرفیت اقتصادی، عوامل مؤثر بر میزان بهره ‏برداری از ظرفیت
اقتصادی بررسی می‌شود. نتایج تحقیق نشان می ‏دهد تفاوت زیادی بین نرخ بهره
‏برداری از ظرفیت در دیدگاه‏ های مهندسی و اقتصادی وجود دارد. میزان
بهره‌برداری از ظرفیت اقتصادی صنعت تولید برق ایران در اکثر سال‌ها کمتر از
یک است؛ بدین معنی که میزان تولید واقعی از ظرفیت تولید اقتصادی کمتر است.

نویسندگان:

احمد سیفی: عضو هیئت‌علمی دانشکدة علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

محمدرضا دهقان پور: کارشناس‌ارشد علوم اقتصادیِ دانشگاه فردوسی مشهد

فصلنامه تحقیقات اقتصادی – دوره 50، شماره 4، زمستان 1394.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo