با حضور دکتر یاقوتی عضو کمیته ملی کاهش تلفات شرکت توانیر، روند اجرای طرح ملی کاهش تلفات در شرکت توزیع برق غرب مازندران مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار گرفت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo