مدیر توزیع برق شهرستان مانه و سملقان گفت: در راستای اجرای پروژه های تامین برق روستاهای بی برق، برق رسانی به روستای ;پست دره; از توابع شهرستان مانه و سملقان به روش خورشیدی در دستور کار قرار گرفت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo