كمترين ميزان تورم را در خدمات دولتي، برق در 15 ساله گذشته به خود اختصاص داد و در بين صنايع مخابرات، برق و گاز،صنعت برق پائين ترين رقم افزايش قيمت را داراست.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo