در راستاي استفاده از توانمندي هاي متخصصين داخلي در كشور و بمنظور پايش وضعيت، افزايش كنترل پذيري و بررسي حوادث شبكه هاي برق رساني، براي اولين بار توسط متخصصين برق فارس ميان افزار (FirmWare) پايانه هاي راه دور(RTU) از نوع سلتا (SELTA) كه ساخت كشور ايتاليا هستند به روز رساني شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo