مديرعامل شركت توزيع برق جنوب كرمان خاطر نشان كرد: شركت برق جنوب كرمان سيصدو و سي و هشت نفر نيروي جوان دارد كه نشان مي دهد ما در شرايط خوبي قرار داريم و بايد بتوانيم اين نيروي جوان را تقويت و كارآمد تر كنيم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo