گروه مدیریت مصرف شرکت توزیع برق غرب مازندران در راستای کاهش پیک بار تابستان و به منظور جلب مشارکت همکاری صنایع، اقدام به برگزاری جلسات مشاوره حضوری با واحدهای صنعتی منطقه نمود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo