مشاور معاون هماهنگی توزیع، مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات و سرپرست دبیرخانه کاهش تلفات توانیر در مراسم ممیزی یکپارچه صنعت برق در شرکت توزیع نیروی برق مشهد گفت: توزیع برق مشهد یک شرکت دانش بنیان، نوآور، علمی و مدیریتی است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo