سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان در راستاي ارتقا دانش واحدهاي صنعتي، برنامه ريزي کارآمد در تخصيص منابع و کاهش مخاطرات در زمينه هاي بهداشت، ايمني، انرژي، محيط زيست و پدافند زيستي دوره هاي آموزشي برگزارگرديد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo