مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه گفت: در طي سه روز متوالي، يكم لغايت سوم آبان ماه با حضور مميزان صنعت برق در توزيع برق كرمانشاه فعاليت هاي مختلف اين شركت مورد مميزي قرار گرفت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo