به گزارش برق نیوز در این سمینار آموزشی که به مدرسی کامل پاشا حسین زاده برگزار شد، در خصوص مبانی و مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای ISO9001:2015 و تفاوت آن با ISO9002:2008 توضیحاتی ارائه شد .

حسین زاده با اشاره به فضای سازمان و دیدگاه استراتژیک به مدیریت و عوامل بیرونی و درونی، طرفهای ذینفع، دامنه سیستم QMS بر رهبری به جای مدیریت تاکید نموده و به تشریح اصول مدیریت کیفیت پرداخت .

وی گفت : تمرکز اصلی مدیریت کیفیت برآوردن الزامات مشتری و تلاش برای فراتر رفتن از انتظارات مشتری است و افزود : موفقیت پایدار زمانی حاصل می شود که یک سازمان اعتماد مشتریان و سایر طرفهای ذینفعی که به آنها وابسته است را جلب نماید .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo