يكدوره كارگاه آموزشي مديريت استراتژيك ويژه ي مديران و معاونين به منظور بازنگري در برنامه ریزی استراتژیک اين شركت كه نقش کلیدی در موفقیت سازمان داشته و با تدوين درست اين برنامه و درصورت اجرای صحیح و به موقع، موجب تعالی و پیشتازی شركت مي شود برگزار گرديد

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo