در تاریخ 3 آذرماه 1395 مجمع عمومی تاسیس انجمن صنفی مجریان برق ساختمان شهرستان های ساری و میاندرود با حضور نماینده اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار گردیده و پس از بحث و تبادل نظر بین موسسین و اعضا پیرامون مسایل صنفی، اساسنامه انجمن تصویب و اعضای اولین دوره هیات مدیره و بازرسین انجمن با رای گیری انتخاب گردیدند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo