دانشگاه تبریز با همکاری شرکت توزیع نیروی برق تبریز به عنوان قطب علمی- تحقیقاتی مدیریت مصرف کشور، اولین دوره مدرسه بین المللی مدیریت مصرف انرژی را برگزار می کنند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo