به گزارش برق نیوز، در اين جلسه دكتر مرتضوی پس از بيان پيشينه مشكلات ناشي از عملكرد اشتباه رله هاي حفاظتي در آمريكاي شمالي، به معرفي جديدترين دستورالعملها و تجربيات در زمينه تستهاي دوره اي سرويس و نگهداري سيستمهاي حفاظتي در اين ناحيه پرداخت و گفت: هدف اوليه صنعت برق در آمريكاي شمالي، حفظ و بهبود شاخصهاي قابليت اطمينان شبكه برق است.

به گفته وي، پس از حادثه خاموشي گسترده 14 آگوست سال 2003 در منطقه آمريكاي شمالي، آناليز حوادث در كارگروههاي مختلف و تعيين عوامل موثر بر قابليت اطمينان شبكه نشان داد كه عملكرد سيستم حفاظتي (نه تنها خود رله) به عنوان يكي از مهمترين عوامل حفظ و قابليت اطمينان شبكه شناخته مي شود.

مرتضوي افزود: با بررسيهاي انجام شده، كارگروه آناليز عملكرد اشتباه رله هاي حفاظتي آمريكاي شمالي سه عامل تنظيمات غير صحيح/ منطق نادرست/ طراحي اشتباه، خطاي رله و خطاي سيستم مخابراتي را به عنوان مهمترين عواملي كه در بيش از 65 درصد عملكرد اشتباه رله هاي حفاظتي نقش داشته اند معرفي كرد.

وي در ادامه گفت، مجموع اين آناليزها نشان داد كه بررسي تنظيمات رله از اهميت بالايي نسبت به تست خود رله برخوردار است. به همين دليل بازه قابل قبول تست رله ها براي NERC (عهده دار پايش مستمر وضعيت قابليت اطمينان شبكه، تعيين تهديدهاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت شبكه و در نهايت تهيه و ابلاغ دستورالعملهاي مرتبط با استاندرادهاي قابليت اطمينان شبكه برق در محدوده كانادا، آمريكا و بخش شمالي باجا كاليفرنياي مكزيك) براي رله هايي كه مونيتورينگ ندارند به 6 سال و براي رله هاي ديجيتال به 12 سال افزايش يافت.

وجود يك سازمان مستقل با ماهيت كاملا فني، اين اطمينان را در حاكميت به وجود آورد كه فارغ از جهت گيريها مي توان تصميمات را به صورت فني آناليز و بهترين تصميم ممكن را گرفت.

اين استاد دانشگاه اضافه كرد: خصوصي سازي در كنار مزايايي كه دارد، تاثير منفي آن بر قابليت اطمينان شبكه موجب شد كه نياز به وجود يك سازمان رگولاتوري مستقل فني جهت حفظ، رصد و پايش مستمر شاخصهاي قابليت اطمينان بيش از پيش احساس شود. وجود يك سازمان مستقل با ماهيت كاملا فني، اين اطمينان را در حاكميت به وجود آورد كه فارغ از جهت گيري ها مي توان تصميمات را به صورت فني آناليز و بهترين تصميم ممكن را گرفت.

دكتر مرتضوي انجام تست دوره اي يك ساله رله هاي حفاظتي در ايران را در اختلاف زياد از تجربيات بين المللي دانست و گفت: حجم عمليات ستادي براي اخذ خاموشي و برقدار كردن مجدد تجهيزات، عملا فرصت فكر كردن و آگاهانه عمل كردن را هم از شركتهاي پيمانكار و هم از معاونت راهبري، معاونتهاي بهره برداري و ديسپاچينگهاي منطقه اي گرفته است.

وي پيشنهاد كرد هدف و عنوان تستهاي پيشگيرانه رله ها، به تست كل سيستم حفاظتي ارتقا يابد.

مرتضوي در ادامه پيشنهاد كرد بازنگري فلسفه حفاظتي، محاسبه و تاييد تنظيمات و كاهش نرخ عملكردهاي اشتباه و غيرضروري كل سيستم حفاظتي (نه تنها خود رله ها) در دستور كار كارشناسان معاونتهاي بهره برداري و شركتهاي پيمانكار قرار گيرد و در صورت موافقت با اين امر، متناسب با دستورالعمل صادره از سوي شركت توانير و مديريت شبكه برق ايران، از فروردين سال 96 رله هايي كه فاقد سيستم مونيتورينگ هستند در فاصله دو تا چهار سال يكبار و رله هاي داراي سيستم فوق هر هشت سال يكبار مورد تست قرار گيرند.

به گفته مرتضوي، مستند سازي دقيق گزارش حوادث و جدي گرفتن آن توسط شركتهاي برق منطقه اي مسلما موجب كاهش نرخ حوادث بعدي خواهد شد. تاييد صلاحيت افراد گروه تست بايد جدا از صلاحيت عمومي پيمانكاران انجام شود به گونه اي كه تنها افراد احراز صلاحيت شده و مورد تاييد وزارت نيرو مجاز به حضور در پستهاي فشار قوي انجام تستها باشند. در ادامه اين همايش، مهندس حسين ايوب زاده، مدير مطالعات و حفاظت شركت مديريت شبكه برق ايران به ارائه دستورالعمل جديد تستهاي دوره اي سيستمهاي حفاظتي شبكه انتقال كه توسط آن شركت تهيه و در 22 مرداد سال93 به شركتهاي برق منطقه اي ابلاغ شده است، پرداخت.

به گفته وي، اين دستورالعمل بر اساس جديدترين تجربيات و دستورالعملهاي بين المللي موجود تدوين شده و تطابق خوبي با جديدترين تجربيات NERC كه توسط دكتر مرتضوي ارائه شد، دارد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo