در تهدیدات الکترومغناطیس زمان و مکان حمله مشخص نیست و هیچ اثر انفجاری ندارد و اگر حمله ای صورت گیرد هیچ راهی برای جلوگیری نداریم لذا باید پیشگیری کنیم و مصون سازی را عملیاتی کنیم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo