بر اثر طوفان شديد تعداد ٨ اصله تير شبكه ٢٠ كيلوولت فيدرهاي كارمانيا و شهيد باهنر در انتهاي مسير جاده باغين به كرمان روي دو خط شكسته شده و سقوط نمودند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo