به نظر می رسد وزارت نیرو در زمینه تأمین مالی تملک اراضی این پروژه کوتاهی کرده و این کوتاهی، پتانسیل های ایجاد فاجعه ای انسانی را در پروژه سد و نیروگاه سیمره ایجاد کرده است

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo